Call : 02 763 2600 Ext. 2750 coop@tni.ac.th
Week days: 08:00 - 17:00 | Saturday - Sunday: Closed
แบบฟอร์ม Online
Download แบบฟอร์ม

รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา​

บทสรุปโครงงาน

ตัวอย่างรูปแบบรายงาน / โครงการการฝึกงาน

article2

ตัวอย่างหน้าปกฝึกงาน

เกณฑ์การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

แบบฟอร์มอื่นๆ​