Call : 02 763 2600 Ext. 2750 coop@tni.ac.th
Week days: 08:00 - 17:00 | Saturday - Sunday: Closed
ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
( Co-operative Education and Job Placement Center )

          ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ( Co-operative Education and Job Placement Center)  เป็นหน่วยงานที่สถาบันกำหนดให้ทำหน้าที่ดำเนินงานระบบการศึกษาในแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และรับผิดชอบประสานงานระหว่านักศึกษา คณาจารย์และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินงานและประสานงานสหกิจศึกษาของสถาบัน
 • จัดหางานให้กับนักศึกษาสถาบัน และรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานของภาคเอกชนและภาครัฐบาลรวมถึงต่างประเทศ
 • สร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับแหล่งงานของภาครัฐและเอกชน
 • ประชาสัมพันธ์สถาบันให้กับแหล่งงานต่าง ๆ และส่งเสริมการรับสมัครงาน
 • พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการทำงานเมื่อจบการศึกษา
 • จัดนักศึกษาให้ได้ปฏิบัติงานและมีงานทำระหว่างศึกษา และหลังจบการศึกษา
 • รวบรวมข้อมูลการมีงานทำและประเมินความพึงพอใจของบริษัทนายจ้างของบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
          การบริการศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา
และจัดหางาน ประกอบด้วย
 1. อธิการบดี
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 3. ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 4. ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 6. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 7. ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

 8. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 9. หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

ศูนย์สหกิจศึกษามีการแต่งตั้งบุคลากรและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา และจัดหางานที่ได้รับการ
  แต่งตั้งจากสถาบัน คณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
  ของคณะวิชาต่าง ๆ เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นกรรมการ หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ
 2. หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
 3. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-operative Coordinator)งานสหกิจศึกษา รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน
  การเลือกสถานประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ตลอดจนการประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์
  และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

ชั้น 1 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2763-2600 Ext. 2750 | โทรสาร : 0-2763-2788

E-mail : coop@tni.ac.th