Call : 02 763 2600 Ext. 2750 coop@tni.ac.th
Week days: 08:00 - 17:00 | Saturday - Sunday: Closed

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทหน้าที่ของประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

         สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจะดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ เพื่อทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จะได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากสาขาวิชามีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปีการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและประสานงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชาร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานและสถานประกอบการ
 1. อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จะได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากสาขาวิชานั้นๆ มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษาการจับคู่สถานประกอบการกับนักศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา การสอบวัดผลที่สถานประกอบการและที่สถาบันฯ
 1. บทบาทและหน้าที่ของประธานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
 • เป็นประธานของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาในเรื่องสหกิจศึกษาทั้งหมด
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน การกำกับดูแลงานสหกิจศึกษาของสถาบันฯ 
 • รับผิดชอบการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา การจัดตารางเรียน การบรรยาย การเชิญวิทยากรและการวัดผล
 • ประสานงานกับศูนย์สหกิจศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา เกี่ยวกับเรื่อง
  สหกิจศึกษา การจัดหางานและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยจัดหาสถานประกอบการให้เข้าร่วมสหกิจศึกษาของสถาบันฯ ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
 • วางแผนและดำเนินการทำงานการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
  สหกิจศึกษาในคณะหรือสาขาวิชา
 • วางแผนและดำเนินการสอบวัดผล การเสนอผลงาน การตรวจรายงานของนักศึกษา
  สหกิจศึกษาในสาขาวิชาและรวบรวมผลส่งให้ฝ่ายวิชาการ
 • ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและสถานประกอบการในการประเมินผล รวมถึงประเมินผลนักศึกษา สถานประกอบการและโครงการสหกิจศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานต่อไป
 • ทำรายงานผลการดำเนินงานวิชาสอน ตามมาตรฐาน TQF ตามแบบ มคอ.4 และ มคอ.6
 • รวบรวมสมุดรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชา ส่งมอบให้ศูนย์วิทยบริการและรวบรวมบทคัดย่อรายงานสหกิจศึกษานำขึ้นเผยแพร่บน Website ของสถาบันฯ 
 • ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาในการดำเนินการเรื่องการจัดหางาน การจัดงาน JOB FAIR และการดำเนินการให้นักศึกษาของคณะหรือสาขาวิชาทุกคนให้ได้งานทำ
 1. บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

          อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานกับสถานประกอบการในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและเตรียมสหกิจศึกษา
 • คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ
 • รับรองคุณภาพงานที่สถานประกอบการเสนอให้กับนักศึกษาปฏิบัติงานในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ
 • ติดตามการทำงานสหกิจศึกษา โดยการอ่านรายงานและติดต่อกับนักศึกษาและพี่เลี้ยง
  ที่สถานประกอบการและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
 • นิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน และรายงานผลการนิเทศงาน
  สหกิจศึกษาเสนอต่อประธานที่ปรึกษาและศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามการจัดทำรายงาน รวมถึงบทคัดย่อของรายงานและบทสรุปที่นักศึกษาปฏิบัติตามรูปแบบของสถาบัน ฯ
 • ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเรื่องการทำรายงาน การเสนอรายงานของนักศึกษาต่อสถานประกอบการรวมถึงการติดตามขอผลการสอบและประเมินผลของสถานประกอบการ
 • ตรวจประเมินรายงานและการเสนอรายงานของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนร่วมกับสาขาวิชาประเมินผลนักศึกษาอื่นๆในรายวิชาสหกิจศึกษา