Call : 02 763 2600 Ext. 2750 coop@tni.ac.th
Week days: 08:00 - 17:00 | Saturday - Sunday: Closed

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

 • ผู้สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สังกัดสาขาวิชา
  ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4

 • เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้เคยต้องโทษวินัยนักศึกษา เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสามารถพัฒนาตนเองได้

 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษา

 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 • จะต้องผ่านการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนเท่านั้น

2. หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

 • ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่
  1. เข้าร่วมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาตามที่ทางที่ประชุมกำหนดก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
  2. เข้าร่วมการสัมมนา การนำเสนอรายงานสหกิจศึกษาหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ติดตามข่าวสารการประกาศตำแหน่งงานและประสานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ใส่ใจในการฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • ต้องรายงานตัว ณ สถานประกอบการภายในวันและระยะเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือส่งตัว

 • ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำคณะ/สาขาวิชา เพื่อติดต่อส่งเอกสารตามที่กำหนดเวลาในปฏิทินสหกิจศึกษาและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำคณะ/สาขาวิชาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

 • ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 • ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด

 • หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี

 • หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือทางศูนย์
  สหกิจศึกษาและจัดหางานทันที

3. การสมัครเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาจะต้องเตรียมชุดของใบสมัครงานสหกิจศึกษาซึ่งประกอบด้วย

 • ใบสมัครงานสหกิจศึกษาหรือ Co-01 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจาก website ของศูนย์สหกิจศึกษา
  และจัดหางานของสถาบันฯ) โดยปัจุจบันเป็นใบสมัครแบบออนไลน์ นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบและบันทึก

 •  รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป Upload รูปถ่าย ขนาดไฟร์ ไม่เกิน 35 KB

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษาจากสำนักทะเบียนฯ ฉบับล่าสุดจำนวน 1 ชุด Upload Transcript (PDF) ขนาดไฟร์ไม่เกิน 500 KB

4. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

 • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายในระยะเวลาที่งานทะเบียนและประมวลผลกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชาที่คณะวิชากำหนดจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้

 • การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

5. ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • สถาบันได้กำหนดภาคการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาในแต่ละ
  ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 4 เดือน (ประมาณ 16 สัปดาห์)
  โดยที่คณะวิชาอาจจะจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา ที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 ก็ได้

 • นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  ในสถานประกอบการ 4 เดือน (ประมาณ 16 สัปดาห์) หรือหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานตาม
  ภาคการศึกษาที่สาขาวิชากำหนดได้ จะต้องยื่นคำร้องต่อประธานสหกิจศึกษาของสาขาวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีของคณะวิชา และคณะกรรมการสหกิจศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงการไปปฏิบัติงานภายในภาคการศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน

 • นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่ศูนย์สหกิจศึกษากำหนดไว้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่กำหนดประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจพิจารณาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการให้นักศึกษามีสิทธิ์ไม่ได้รับการประเมินผลรายวิชา

 • นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายในระยะเวลา
  ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

6. สิ่งที่นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องจัดส่งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษานอกจากจะต้องออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว นักศึกษามีหน้าที่จะต้องทำโครงงานหรือรายงานโดยหัวข้อโครงงานหรือรายงานที่จัดทำจะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด โดยโครงงานหรือรายงานที่จัดทำจะถือเป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะนำไปประกอบการประเมินผลในลำดับต่อไป

 • นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้องส่งรายงานบันทึกการทำงานประจำวันหรือประจำสัปดาห์ หรือ CCC-Co 04
  บันทึกสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติในสถานประกอบการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆในระหว่างการทำงานให้กับอาจารย์
  ที่ดูแลรายวิชาสหกิจศึกษาประจำสาขา/ภาควิชาที่ตนเองสังกัดทุกสัปดาห์ ดังนั้นระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาจะต้องส่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในสาขา/ภาควิชาตนเอง และศูนย์สหกิจศึกษาฯในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา

7. การขอลาออกจากงานสหกิจศึกษา

 • นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องแจ้งความต้องการไปปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาโดยจะต้องแจ้งยืนยันภายใน 2สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคการศึกษาหากเลยกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่รับพิจารณาแบบคำร้องของนักศึกษา

 • นักศึกษาที่ได้แจ้งยืนยันว่าจะไม่ไปปฏิบัติงานจะสามารถแจ้งขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานตามที่
  แจ้งไว้ได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดการจัดหางานแต่ละภาคการศึกษาและบริษัทยังไม่ตอบรับการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หากเลยกำหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาแบบคำร้องของนักศึกษาและนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานตามที่แจ้งไว้

 • ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะสามารถขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานได้เมื่อมีเหตุจำเป็นโดยยื่นคำร้องต่อประธานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะ/ สาขาวิชา และคณบดีที่ตนสังกัดทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติประธานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะ/สาขาวิชาและคณบดีก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อออกปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา

 • เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาสหกิจศึกษา ทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน
  ณ สถานประกอบการแห่งนั้นจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา

 • เมื่อนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ  สถานประกอบการแล้ว  จะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาดยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น

 • นักศึกษาที่ลาออกตามข้อที่ 4 หรือ 5 จะหมดสิทธิ์การลงทะเบียนสหกิจศึกษาต่อไป

8. ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา

 • ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมา

 • เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและมีความมั่นใจ
  ที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 • เกิดทักษะการนำเสนองาน (Presentation) ทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication Skill)
  และทักษะการปรับตัวในภาวะการทำงานต่างๆ

 • มีโอกาสรับการเสนองานจากสถานประกอบการก่อนสำเร็จการศึกษา

 • เลือกสายงานตรงอาชีพได้เหมาะสมเพราะรู้ความถนัดของตนเองเป็นอย่างดี

 • ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการจากสถานประกอบการตามสมควร

 • สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน

9. สิ่งที่นักศึกษาสหกิจศึกษาควรประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 • ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือยกมือไหว้

 • น้อมรับคำแนะนำ

 • มีความกระตือรือล้น และขยันทำงาน เช่น ช่วยเหลือพนักงาน หรือบุคลากรในสถานประกอบการอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

 • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของสถานประกอบการ

 • ให้กล่าวคำขอโทษ เมื่อปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด 

 • จดบันทึกสิ่งที่น่าสนใจ

 • การตรงต่อเวลาของนักศึกษา เช่น ไม่เข้างานสาย

 • หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในขณะกำลังปฏิบัติงาน

 • แต่งกายสุภาพหรือตามแบบฟอร์มของสถานประกอบการ

 • ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนี่อง

 • ควรมีมารยาทในการปฏิบัติงาน เช่น กล่าวขอบคุณและชมเชยผู้อื่น ฯลฯ เป็นต้น

 • รักษาวัฒนธรรมขององค์กรในสถานประกอบการ

10. สิ่งที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ควรทำหรือควรหลีกเลี่ยง

 • หน้าบึ้งตึง/ไม่ยกมือไหว้

 • โต้เถียงเพราะคิดว่าไม่ถูกต้อง

 • รอจนกว่าจะสั่งงาน

 • ปฏิบัติตามใจตนเอง

 • แอบนอนหลับ

 • ทะเลาะวิวาท/ชกต่อย

 • จดบันทึกนับวันกลับ

 • ใส่รองเท้าแตะ/กางเกงยีนส์

 • เลิกงานคนแรก

 • ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น โทรศัพท์ส่วนตัวในเวลาทำงานสืบค้นข้อมูลทาง Internet ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • หยุดงานหรือลางานบ่อยโดยไม่มีความจำเป็น

 • ปัญหาชู้สาว

 • นินทาผู้อื่น ฯลฯ เป็นต้น