HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงรายการ 1 - 20 จาก 59 รายการ
ตามที่ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ฯ ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 จำนวน 22 คน แล้วนั้น โดยเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560 ท่านอธิการบดีได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของทาง JTECS และ METI ซึ่งทางหน่วยงานทั้งสองได้อนุมัติทุนนักศึกษาโครงการฯเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 อีกจำนวน 13 ทุน โดยแบ่งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 ทุน โดยทางศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ได้พิจารณาผู้ได้รับทุนตามลำดับคะแนนจากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมดังนี้
Posted: 20-04-2560, Views: 161
หน้า: 1 2 3   จาก 3 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook