HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
Contact Us

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน อาคาร A ชั้น 5  สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2750 โทรสาร 0-2763-2788 อีเมล์ coop@tni.ac.th

Web site : http://www.tni.ac.th
 

ผู้ประสานงานศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน :
 
นางสาวเอื้อมพร รอดอิ่ม          ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
                                      โทร. 0-2763-2750
                                       E - mail : auemporn@tni.ac.th
นางสาวกนิษฐา  นาคสุข    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
                                      โทร. 0-2763-2762
                                       E - mail : kanidta@tni.ac.th
นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
                                      โทร. 0-2763-2770
                                       E - mail : choompolpat@tni.ac.th

 

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook