HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
About Us

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
Co-operative Education and Job Placement Center

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ( Co-operative Education and Job Placement Center)  เป็นหน่วยงานที่สถาบันกำหนดให้
ทำหน้าที่ดำเนินงานระบบการศึกษาในแบบสหกิจศึกษา(Co-operative Education)และรับผิดชอบประสานงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์
และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการและการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  • ดำเนินงานและประสานงานสหกิจศึกษาของสถาบัน
  • จัดหางานให้กับนักศึกษาสถาบัน และรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานของภาคเอกชนและภาครัฐบาลรวมถึงต่างประเทศ
  • สร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับแหล่งงานของภาครัฐและเอกชน
  • ประชาสัมพันธ์สถาบันให้กับแหล่งงานต่าง ๆ และส่งเสริมการรับสมัครงาน
  • พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการทำงานเมื่อจบการศึกษา
  • จัดนักศึกษาให้ได้ปฏิบัติงานและมีงานทำระหว่างศึกษา และหลังจบการศึกษา
  • รวบรวมข้อมูลการมีงานทำและประเมินความพึงพอใจของบริษัทนายจ้างของบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

การบริการศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา
และจัดหางาน ประกอบด้วย

1.  อธิการบดี                           
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                
3.  ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์                             
4.  ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
5.  ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ                     
6.  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                    
7.  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา                                              
8.  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                                                  
9.  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน                                                 

ศูนย์สหกิจศึกษามีการแต่งตั้งบุคลากรและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1   คณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษา  และจัดหางานที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสถาบัน  คณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ของคณะวิชาต่าง ๆ เป็นกรรมการ    ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นกรรมการ  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ

2   หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

3   เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-operative Coordinator)งานสหกิจศึกษา รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ตลอดจนการประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์
และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook