HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่นได้ดำเนินการแต่งตั้ง ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                 1  ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา จะได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากคณะวิชา  มีวาระ
การปฏิบัติหน้าที่ 1 ปีการศึกษาทำหน้าที่เป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีหน้าที่รับผิด ชอบวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาภายในคณะวิชากับศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน และสถานประกอบการ

                 2  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จะได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากคณะวิชา มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ี 1 ปีการศึกษา ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา และร่วมในการประเมินผลรายวิชา

                 3  ภาระงานของประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภาระงานที่สถาบันกำหนด

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้       

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา(Co-op Advisor – CA) เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ โดยสาขาวิชาหนึ่งๆจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามากหรือน้อยขึ้น
อยู่กับจำนวนนักศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ
1. ให้คำแนะนำปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆด้าน
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
3. รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอหรือมอบหมายจากสถานประกอบการ
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามการจัดทำรายงานของนักศึกษา
5. นิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานและรายงานผลการนิเทศฯ งานสหกิจศึกษาเสนอต่อ
    ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
6. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการในเรื่องสหกิจศึกษา
7. ตรวจประเมินรายงาน/โครงการของนักศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา
8. ร่วมกับสาขาวิชาประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา
9. ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษากับคณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษาภายในคณะวิชา

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook