HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
คู่มือนักศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

1.1  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สังกัดสาขาวิชาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
1.2  เป็นนักศึกษาที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหากต่ำกว่า 2.00 ให้ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดรับรองว่าสมควรไปปฏิบัติงานได้
1.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นผู้เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
1.4  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษา
1.5  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1.6  จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนเท่านั้น

2. หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

2.1  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่
       2.1.1  ต้องผ่านการเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานยังสถานประกอบการตามที่ศูนย์สหกิจศึกษา
                  และจัดหางานกำหนด
       2.1.2  ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศสหกิจศึกษาตามที่กำหนดก่อนไปปฏิบัติงานยังสถานประกอบการ
       2.1.3  ต้องเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษา หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
                  ตามระยะเวลาที่กำหนด

2.2  ติดตามข่าวสารการประกาศตำแหน่งงาน และประสานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
        เพื่อรับทราบความคืบหน้าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.3  ใส่ใจในการฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2.4  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

2.5  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด

2.6  หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี

2.7  ติดต่อส่งเอกสารที่กำหนด และให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานสถานประกอบการ

2.8  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษา
และจัดหางานทันที

3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

3.1  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายในเวลาที่งานสหกิจศึกษา
กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

3.2  นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชาที่คณะวิชากำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้

3.3  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามวิธีการที่งานสหกิจศึกษากำหนด

4. ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4.1  สถาบันได้กำหนดภาคการศึกษาเป็นระบบทวิภาค (Semester )ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่ง
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการประมาณ   16  สัปดาห์ โดยที่คณะวิชาอาจจะจัดภาคการศึกษา 
สหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษา ที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 ก็ได้

4.2  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ประมาณ 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน หรือหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานตามภาคการศึกษาที่สาขาวิชากำหนดได้
จะต้องยื่นคำร้องต่อประธานหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะวิชาทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงค์การ
ไปปฏิบัติงานภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาก่อนหน้าภาคการศึกษาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน

4.3  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯกำหนดไว้
จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา   ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่กำหนด
ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจพิจารณาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการให้นักศึกษา
มีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยความเห็นชอบของคณบดีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

4.4  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  ภายในระยะเวลาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯกำหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าร่วมเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

4.5  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯกำหนดไว้
จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่กำหนด ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจพิจารณาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถาน ประกอบการให้นักศึกษามีสิทธิได้รับ
การประเมินผลรายวิชาโดยความเห็นชอบของคณบดี

5. การขอลาออกจากงานสหกิจศึกษา

5.1  นักศึกษาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องแจ้งความต้องการไปปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยจะต้องแจ้งยืนยันภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดภาคการศึกษา หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่รับพิจารณาแบบ
คำร้องของนักศึกษา

5.2  นักศึกษาที่ได้แจ้งยืนยันว่าจะไปปฏิบัติงาน จะสามารถแจ้งขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานตามที่แจ้งไว้ได้ โดยจะต้อง
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดการจัดหางานแต่ละภาคการศึกษา หากเลยกำหนดดังกล่าวจะไม่รับ
พิจารณาแบบคำร้องของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานตามที่แจ้งไว้

5.3  นักศึกษาจะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานได้เมื่อมีเหตุจำเป็น โดยยื่นคำร้อง
ต่อคณบดีที่ตนสังกัด ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อออก
ปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา

5.4  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา

5.5  นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออก  หรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
ไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น

5.6  นักศึกษาที่ลาออกตามข้อที่ 5.4 หรือ 5.5 จะหมดสิทธิการลงทะเบียนสหกิจศึกษาต่อไป

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook