HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
Abstracts
แสดงรายการ 1 - 15 จาก 15 รายการ
 • ภาสวีร์ วรรณวิไลย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • วิญ์พล อุยะนันทน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • กานต์กมล ทิพย์ประดิษฐ์กุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ทรงวุฒิ เชาว์ชัยยุทธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • นางสาวภัทรวดี สิมิวณิชย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • กษิธัช ทรงศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • เยาวมาลย์ วัฒนศรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • โชติชัย จงถาวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • กมลชนก แสงสุขเอี่ยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • เกตุชุดา ก้อนคำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ญาณปรีชา สุพัตรานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • นายตะวัน สมพงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • สุโข นุตกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ธนัต ปฐมพงษ์พิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ณัชชา ติ้วตระกูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
  ไม่มีเอกสารแนบ
แสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook