HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
Abstracts
แสดงรายการ 1 - 20 จาก 105 รายการ
 • กฤชณัท เนาวสัยศรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ชยพล ชีพสุทธา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • นิรุชา สีน้ำเงิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ฐิติพัฒน์ สมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • Surached Jongjatuporn คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • Kanjana Kaewna คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ฐานันดร์ ศิลาสัมฤทธิ์ผล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • เกศสิริน โพธิรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ณัฐจีรา กุลเสฏฐ์ปัญญา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • มินตรา เลาะหนับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • มิญช์ เลาหศักดิ์เสนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • พุทธิพงษ์ บุญญะพีรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • โฉมโสภา ศิริปรารภ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • ธเนศ ปิยะพันธุ์พงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • อันฑิกา ประทีป คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • aa คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • สุรัตน์ คงชัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  ไม่มีเอกสารแนบ
 • อรพรรณ อนาชัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสำหรับฝ่ายผลิตกรณีศึกษา บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด พ.ศ. 2554.pdf
 • ลัญจกร หวังพนาวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  การศึกษาการการทำงาน Work Study ของแผนกพิมพ์ กรณีศึกษา บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด พ.ศ.2554.pdf
 • เกณิกา อื้อมงคลกุน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  การประเมินความเสี่ยง ในกระบวนการผลิตกรณีศึกษา บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดพ.ศ.2554.pdf
หน้า: 1 2 3 4 5 6   จาก 6 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook