HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Co-Operative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดสอบโดย Center for Professional Assessment (Thailand) ครั้งสุดท้าย...สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ รอบ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง D 201 D 202 D 203 จำนวนที่รับ 80 คน (นับจากคนที่ชำระเงิน) *** สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2561 ถึง 16 มี.ค. 2561*** ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคาร A ตามรอบวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
Posted: 20-02-2561, Views: 379
จัดสอบโดย Center for Professional Assessment (Thailand) รอบ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง D 201 D 202 D 203 จานวนที่รับ 90 คน (นับจากคนที่ชาระเงิน) *** สามารถชาระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2561 ถึง 13 ก.พ. 2561*** ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคาร A ตามรอบวันเวลาที่กาหนดเท่านั้น
Posted: 01-02-2561, Views: 120
โครงการ Internship Program in Japan By METI/JTECS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการนับรวมเป็นการปฏิบัติสหกิจศึกษา สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
Posted: 03-11-2560, Views: 455
โครงการ Internship Program in Japan By METI/JTECS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการนับรวมเป็นการปฏิบัติสหกิจศึกษา สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
Posted: 03-11-2560, Views: 339
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI
CT Chemical Trading (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ล่าม ภาษาญี่ปุ่น
Posted: 12-10-2560, Views: 83
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Engineering Group (Japanese Speaking)
Posted: 15-09-2560, Views: 99
Modenrn Dyestuffs & Pigments Co.,Ltd. รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายละเอียดตามลิ้งค์
Posted: 06-09-2560, Views: 51
Co-Operative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook