HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI / TNI career service
แสดงรายการ 161 - 180 จาก 271 รายการ
ค้นหา
Posted: 02-04-2557, Views: 37
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย Software ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม มาเป็นเวลากว่า 19 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเช0ียวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที0ทันสมัย ซึงพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบัน บริษัท กำลัง เปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี
Posted: 02-04-2557, Views: 34
Posted: 26-03-2557, Views: 54
Posted: 26-03-2557, Views: 31
Posted: 26-03-2557, Views: 25
Posted: 26-03-2557, Views: 32
Posted: 21-03-2557, Views: 26
Posted: 14-03-2557, Views: 77
Posted: 05-03-2557, Views: 27
Posted: 04-03-2557, Views: 23
Posted: 27-02-2557, Views: 29
Posted: 20-02-2557, Views: 31
Posted: 17-02-2557, Views: 23
Posted: 10-02-2557, Views: 42
Posted: 07-02-2557, Views: 28
บริษัทแฮลเซี่ยนเทคโนโลยี่จำกัด มหาชน กำลังเปิดรับ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบประจำโรงงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่เปิดรับ เขียนแบบ AUTOCAD 2 ตำแหน่ง รายละเอียด - ทำการเขียนแบบ ตัวชิ้นงานด้วยโปรแกรม AutoCad - ติดตามกระบวนการผลิตชิ้นงาน ให้ตรงตามความต้องการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง http://www.jobpub.com/job_files/134530.htm?ranval=PNHRMIPULL
Posted: 07-02-2557, Views: 20
Posted: 07-02-2557, Views: 53
Posted: 21-01-2557, Views: 25
Posted: 20-01-2557, Views: 28
Posted: 20-01-2557, Views: 61
หน้า: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   จาก 14 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook