HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI / TNI career service
แสดงรายการ 61 - 80 จาก 271 รายการ
ค้นหา
Posted: 16-09-2558, Views: 40
Posted: 16-09-2558, Views: 45
Posted: 16-09-2558, Views: 25
AppliCAD Co., Ltd. เป็นผู้นาด้านการจัดจาหน่าย Software ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม มาเป็นเวลากว่า 21 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบัน บริษัท กาลังเปิดรับบุคลากรในตาแหน่งงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
Posted: 07-09-2558, Views: 35
Posted: 22-07-2558, Views: 26
Murakami Ampas(Thailand)Co.,Ltd เป็นบริษัทฯ ร่วมลงทุนระหว่างไทยและJapan โดยเป็นผู้ผลิตกระจกส่องหลังสำหรับรถยนต์และยานยนต์ชั้นนำของประเทศ เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ชอบงานท้าทายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อรองรับการ ขยายงานของบริษัท
Posted: 13-07-2558, Views: 42
Posted: 29-06-2558, Views: 24
Posted: 16-06-2558, Views: 81
Posted: 16-06-2558, Views: 40
Posted: 12-06-2558, Views: 37
Posted: 11-06-2558, Views: 43
Posted: 11-06-2558, Views: 38
Posted: 09-06-2558, Views: 28
Posted: 03-06-2558, Views: 51
Posted: 26-05-2558, Views: 85
Posted: 25-05-2558, Views: 52
Posted: 11-05-2558, Views: 57
Posted: 07-05-2558, Views: 24
Posted: 30-04-2558, Views: 58
Posted: 30-04-2558, Views: 28
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   จาก 14 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook