HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI / TNI career service
แสดงรายการ 21 - 40 จาก 271 รายการ
ค้นหา
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือเป็นบริษัทของคนไทย ดำเนินธุรกิจหลักด้ำนกำรจำหน่ำยและบริกำรติดตั้ง/วำงระบบงำนคอมพิวเตอร์และไอทีแบบครบวงจร นอกเหนือจำกนี้ยังดำเนินธุรกิจด้ำนกำรจำหน่ำยสินค้ำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนำคม, วัสดุก่อสร้ำงและเครื่องเหล็ก, ปุ๋ยและเคมีเกษตร, สี และจำหน่ำย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอำกำศ โดยมีประสบกำรณ์มำยำวนำนกว่ำ 90 ปี มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร มาร่วมงานกับทางบริษัทในตาแหน่งดังต่อไปนี้
Posted: 22-03-2560, Views: 50
Posted: 22-03-2560, Views: 87
Posted: 22-03-2560, Views: 33
Posted: 15-02-2560, Views: 41
Posted: 15-02-2560, Views: 29
Posted: 28-09-2559, Views: 36
Posted: 26-09-2559, Views: 56
Posted: 06-09-2559, Views: 22
Posted: 28-07-2559, Views: 35
Posted: 27-07-2559, Views: 16
Posted: 14-07-2559, Views: 44
Posted: 14-07-2559, Views: 31
Posted: 14-07-2559, Views: 21
Posted: 13-07-2559, Views: 21
Posted: 08-07-2559, Views: 22
Posted: 08-07-2559, Views: 20
Posted: 29-06-2559, Views: 23
Posted: 09-06-2559, Views: 42
Posted: 09-06-2559, Views: 25
Posted: 07-06-2559, Views: 33
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7   จาก 14 หน้าแสดง รายการ

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook