Co-Coperative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail:
Password:
  ลงทะเบียน

  
WELCOME

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท WiLL9 Recruitment เป็นบริษัท จัดหางานสัญชาติญี่ปุ่น ขณะนี้ทางWiLL9 ได้ร่วมมือกับบริษัท Morikosan (ประเทศญี่ปุ่น) และสถาบันสอนภาษา EHLE Institute ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อที่จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกระบวนการโดยสรุป ดังนี้ 1. บริษัทWiLL9 ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้การช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 2. บริษัท Morikosan ให้การช่วยเหลือ ดูแลในขณะที่นักศึกษาเริ่มใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่ญี่ปุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3. ศึกษากับสถาบัน EHLE Institute ซึ่งมีหลักสูตรเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) และหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเข้า 3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง (Tokyo,Kyoto และ Osaka University) พร้อมทั้งให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบวัดระดับ JLPT N3 ขึ้นไป 4. หลังจากนักศึกษา สำเร็จหลักสูตรแล้ว ต้องการหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัท Morikosan ก็จะให้การสนับสนุนในการช่วยนักศึกษาหางานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 5. หากนักศึกษาต้องการกลับมาทำงานที่เมืองไทย ทาง WiLL9 Recruitment จะช่วยสนับสนุนการหางานอีกช่องทางเช่นกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Posted: 27-10-2558, Views: 28
» ข่าวทั้งหมด