HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Co-Operative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC จัดสอบโดย Center for Professional Assessment (Thailand) ครั้งที่ 2/2017 รอบสอบวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 ก.ย. 2560
Posted: 15-08-2560, Views: 49
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Internship Program in Japan ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกสหกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Internship Program in Japan โดยทุนสนับสนุนจาก METI /JTECS ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยมีนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Internship Program in Japan ในภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 3 คน ดังนี้
Posted: 02-06-2560, Views: 157
รับสมัครนักศึกษาโครงการ Internship Program in Japan By METI/JTECS ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
Posted: 26-04-2560, Views: 195
ตามที่ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ฯ ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 จำนวน 22 คน แล้วนั้น โดยเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560 ท่านอธิการบดีได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของทาง JTECS และ METI ซึ่งทางหน่วยงานทั้งสองได้อนุมัติทุนนักศึกษาโครงการฯเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 อีกจำนวน 13 ทุน โดยแบ่งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 ทุน โดยทางศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ได้พิจารณาผู้ได้รับทุนตามลำดับคะแนนจากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมดังนี้
Posted: 20-04-2560, Views: 119
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Engineering Group (Japanese Speaking)
Posted: 15-09-2560, Views: 0
Modenrn Dyestuffs & Pigments Co.,Ltd. รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายละเอียดตามลิ้งค์
Posted: 06-09-2560, Views: 1
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ วาล์ว สำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กำลังต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา ร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายการผลิตเพื่อการขายในประเทศและส่งออก จำนวนหลายอัตราดังนี้
Posted: 06-09-2560, Views: 11
Co-Operative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook