HOME   |   About us   |   Contact Us  |

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

            สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Co-Operative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Internship Program in Japan By METI/JTECS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการนับรวมเป็นการปฏิบัติสหกิจศึกษา สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
Posted: 03-11-2560, Views: 142
โครงการ Internship Program in Japan By METI/JTECS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการนับรวมเป็นการปฏิบัติสหกิจศึกษา สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
Posted: 03-11-2560, Views: 88
อังกฤษ TOEIC จัดสอบโดย Center for Professional Assessment (Thailand) ครั้งที่ 4/2017 รอบสอบวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พ.ย. 2560 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSS9zSQkVF7AMWwBDHQQudFpeTSmGBzL7ry8nUwT-AuMKyEA/viewform?c=0&w=1
Posted: 02-11-2560, Views: 73
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Internship Program in Japan ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกสหกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Internship Program in Japan โดยทุนสนับสนุนจาก METI /JTECS ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Internship Program in Japan ในภาคเรียนที่ 3/2560 จำนวน 18 คน ดังนี้ และขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมายืนยันสิทธิ์ทุกท่าน ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2560 เท่านั้น
Posted: 02-11-2560, Views: 82
ตำแหน่งงานนักศึกษา TNI
CT Chemical Trading (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ล่าม ภาษาญี่ปุ่น
Posted: 12-10-2560, Views: 8
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Engineering Group (Japanese Speaking)
Posted: 15-09-2560, Views: 15
Modenrn Dyestuffs & Pigments Co.,Ltd. รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายละเอียดตามลิ้งค์
Posted: 06-09-2560, Views: 15
Co-Operative

:: เข้าสู่ระบบ ::

E-Mail :
Pass   :
  ลงทะเบียน
Like us on facebook